{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: روز گذشته بازار اسیر هیجانات بود. هیجانات ناشی از رویدادهای سیاسی و تصمیمات بی پایه که بدونتوجه به عواقب آن اتخاذ می شوند و نرخ گذاری های دستوری، قیمت سهم های بزرگ و لیدر بازار را زیر فشار برد.

بازار سرمایه امروز به کدام سمت می‌رود؟

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: روز گذشته بازار اسیر هیجانات بود. هیجانات ناشی از رویدادهای سیاسی و تصمیمات بی پایه که بدونتوجه به عواقب آن اتخاذ می شوند و نرخ گذاری های دستوری، قیمت سهم های بزرگ و لیدر بازار را زیر فشار برد.

download

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر