{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

کمیسیون تلفیق لایحه بودجه هزینه تعویض پلاک در سال 1400 را تصویب کرد.

هزینه تعویض پلاک خودرو در سال 1400

براساس این مصوبه برای تعیین هزینه  تعویض پلاک  خودرو در سال 1400 ، خودروها به دو گروه زیر 200 میلیون و بالای 200 میلیون تقسیم شده اند.

براساس این مصوبه هزینه تعویض پلاک خودروهای تا 200 میلیون تومان، مبلغ 200 هزار تومان خواهد بود. همچنین برای خودروهایی با قیمت بالای 200 میلیون تومان نیز مبلغ 300 هزار تومان به عنوان تعرفه تعویض پلاک در نظر گرفته و مصوب شد.

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر