{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

سخنگوی طرح معیشتی کرونا: اولین شرط این است که افراد باید یارانه بنزین را دریافت کنند.

شرط دریافت یارانه‌ معیشتی چیست؟

سخنگوی طرح معیشتی کرونا: اولین شرط این است که افراد باید یارانه بنزین را دریافت کنند. دومین شرط نداشتن درآمد ثابت است. سومین شرط بیمه‎پرداز نبودن افراد است؛ نوع بیمه هم فرقی نمی‎کند. شرط چهارم وضعیت شاخص بانکی است؛ یعنی وضعیت واریزی و تراکنش‎های خرید افراد از سال ۹۵ تا شش ماه اول ۹۹.

اگر حتی یکی از فرزندان خانواده، یکی از این شرایط را نداشته باشد، کل خانواده یارانه نمی‎گیرند. علت اینکه برخی این شرایط را دارند اما یارانه نمی‎گیرند این است که سقف تعداد دریافت‎کنندگان تکمیل است.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر