{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

عمل جراحی زیبایی در جهان در حال مد شدن است و بسیاری از افراد برای به دست آوردن زیبایی دست به این کار می زنند.

لب زیگزاگی،  مدل عمل جراحی زیبایی/عکس

عمل جراحی زیبایی در جهان در حال مد شدن است و بسیاری از افراد برای به دست آوردن زیبایی دست به این کار می زنند. البته در موارد زیادی هم دیده شده که این عمل ها نه تنها به زیبایی فرد کمک نکرده که چهره انسان را هم خراب می کند. به تازگی هم تصاویری از یک عمل زیبایی جدید در فضای مجازی دست به دست می شود که از مد شدن لب زیگزاگی خبر می دهد.

برخی معتقدند که در این گونه عمل های زیبایی اوج خود کم بینی باعث می شود برای این که در مرکز توجهات قرار بگیری حاضر شوی دست به هر کاری بزنی. 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر