{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

آخرین باری که دو سیاره زحل و مشتری از نقطه دید ما روی کره زمین تا این اندازه به هم نزدیک شده‌اند تقریباً ۴۰۰ سال می‌گذرد که به دلیل نور روز در زمین قابل رویت نبود، اما از آخرین رویت این پدیده در شب ۸۰۰ سال می‌گذرد. ستارشناسان ادعا می‌کنند تکرار این پدیده در آینده حدودو هزار سال طول می‌کشد. این مقارنه در آسمان زاهدان عکاسی شده است.

مقارنه مشتری و زحل پس از ۸۰۰ سال+عکس
آخرین باری که دو سیاره زحل و مشتری از نقطه دید ما روی کره زمین تا این اندازه به هم نزدیک شده‌اند تقریباً ۴۰۰ سال می‌گذرد که به دلیل نور روز در زمین قابل رویت نبود، اما از آخرین رویت این پدیده در شب ۸۰۰ سال می‌گذرد. ستارشناسان ادعا می‌کنند تکرار این پدیده در آینده حدودو هزار سال طول می‌کشد. این مقارنه در آسمان زاهدان عکاسی شده است.
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی