{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

وضعیت کرونا در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز.تعدادی از خانواده ها با تصور اینکه کرونا با کودکان بیگانه است و ویروس نسبت به آنها خنثی عمل می کند، در اماکن عمومی از ماسک زدن برای کودکان کوتاهی می کنند.

وضعیت کرونا در بیمارستان کودکان +عکس
تعدادی از خانواده ها با تصور اینکه کرونا با کودکان بیگانه است و ویروس نسبت به آنها خنثی عمل می کند، در اماکن عمومی از ماسک زدن برای کودکان کوتاهی می کنند.
 

وضعیت کرونا در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز+عکس

وضعیت کرونا در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز+عکس

وضعیت کرونا در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز+عکس

وضعیت کرونا در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز+عکس

وضعیت کرونا در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز+عکس

وضعیت کرونا در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز+عکس

 
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر