{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

کوره های سوزاندن جنازه در «درسدن»؛ سوزاندن جسد در درسدن به دلیل مرگ و میر زیاد در بیماری همه گیر کرونا به حداکثر ظرفیت خود رسیده است.

کوره های سوزاندن جنازه ها کرونایی/عکس

کوره های سوزاندن جنازه در «درسدن»؛ سوزاندن جسد در درسدن به دلیل مرگ و میر زیاد در بیماری همه گیر کرونا به حداکثر ظرفیت خود رسیده است.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر