{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

کوروش سلیمانی با انتشار این عکس نوشت:«امروز، ساعت ده تا یازده صبح؛ در مقابل مجلس همراه با جمع بسیاری از همکارانِ عزیز.

اعتراض هوتن شکیبا و الهام پاوه نژاد جلویِ مجلس/عکس

کوروش سلیمانی با انتشار این عکس نوشت:«امروز، ساعت ده تا یازده صبح؛ در مقابل مجلس همراه با جمع بسیاری از همکارانِ عزیز، هنرمند و غیرتمندِ خانواده ی تیٔاتر که علیرغم آلودگی هوا آمده بودند، برای تیٔاتر جمع شدیم و با این تجمع در سکوت و قرایٔت بیانیه مسایٔل و مطالبات صنفی مان را برای پیگیری و حل شدن، طرح کردیم ... انشاءالله

33059301-e84e-4a7a-8e38-0b93cd409bd5

 

امیدوارم روزی تیٔاتر و تیٔاتری و اساسا تمامی اهالی هنر و فرهنگ ایران برای مطالبه ی کمترین خواسته های حرفه ای و معیشتی خود نیاز به طرح درخواست و بیانیه و نامه نداشته باشند و تئاتر آنچنان که شایسته ی آن است قدر ببیند
به یادگار از امروز؛ همراهم با عزیزانم الهام جان پاوه نژاد و هوتن جان شکیبا که به شکلی فراکسیون کوردواری خودمان را در این عکس تشکیل داده ایم انگار
باقی بقایتان»

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر