{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

تصویری از زندانیان دوره ی قاجاریه منتشر شده که در نوع خود جالب است.

وضعیت زندانیان در دوره قاجار+عکس

این افراد زندانیان باغ شاه هستند که پس از به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی توسط محمدعلی شاه قاجار، به آنجا برده شدند.این تعداد اندکی از کسانی هستند که با بذل جان و مال و هستی خود کوشیدند درخت بی بر استبداد را از ریشه برکنند و نور رستگاری را با استقرار حکومت قانون بر آینده ایران بتابانند.
 

 
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر