{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

عکس یادگاری سرباز آمریکایی در حال پاره کردن شکم یک اسیر ویتنامی - جنگ ویتنام که از سال 1955 تا 1975 به مدت دو دهه در این کشور جنوب شرق آسیا تداوم یافت، یادآور کشتار وحشیانه مردم این کشور توسط نیروهای نظامی آمریکاست که همچنان از اذهان مردم این کشور پاک نشده است آمار کشته های جنگ ویتنام بین یک تا سه میلیون نفر برآورد شده است

شکنجه وحشتناک اسیر توسط سرباز +عکس

  عکس یادگاری سرباز آمریکایی در حال پاره کردن شکم یک اسیر ویتنامی  - جنگ ویتنام که از سال 1955 تا 1975 به مدت دو دهه در این کشور جنوب شرق آسیا تداوم یافت، یادآور کشتار وحشیانه مردم این کشور توسط نیروهای نظامی آمریکاست که همچنان از اذهان مردم این کشور پاک نشده است آمار کشته های جنگ ویتنام بین یک تا سه میلیون نفر برآورد شده است

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر