{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

شاهان ایران قدیم در داشتن جواهرات مخصوص به خود ید طولایی دارند و یکی از این افراد ناصرالدین شاه قاجار است که قسمتی از جواهرات وی را در زیر مشاهده می کنید.

جواهرات لاکچری ناصرالدین شاه+عکس

شاهان ایران قدیم در داشتن جواهرات مخصوص به خود ید طولایی دارند و یکی از این افراد ناصرالدین شاه قاجار است که قسمتی از جواهرات وی را در زیر مشاهده می کنید.

ناصرالدین شاه,جواهرات ناصرالدین شاه

جقه ناصرالدین شاه قاجار

ناصرالدین شاه,جواهرات ناصرالدین شاه

قبضه گوهرنشان شمشیر ناصرالدین شاه قاجار

ناصرالدین شاه,جواهرات ناصرالدین شاه

تنگ جواهرنشان ناصرالدین شاه قاجار

ناصرالدین شاه,جواهرات ناصرالدین شاه

کاسه جواهرنشان ناصرالدین شاه قاجار

ناصرالدین شاه,جواهرات ناصرالدین شاه

سنجاق سینه متعلق به ناصرالدین شاه قاجار

ناصرالدین شاه,جواهرات ناصرالدین شاه

یک قطعه از جواهرات کلاه ناصرالدین شاه قاجار

ناصرالدین شاه,جواهرات ناصرالدین شاه

کره گوهر نشان متعلق به ناصرالدین شاه قاجار

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر