{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

نتایج جستجو :

  • شکنجه با قلقلک در زندان!

    در روم باستان، قلقلک وسیله شکنجه اشراف بود؛ به این دلیل که به آن‌ها آسیب بدنی نمی‌زد. البته ممکن بود شخص زیرشکنجه دچار بی‌اختیاری در امور ارادی شود و حوادث ناخوشایندی روی دهد!